Pedagogik

En väletablerad montessoriförskola på Djurgården

DJURGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA

Utveckling och lärande

"Hjälp mig att göra det själv"

På Djurgårdens Montessoriförskola står elevernas utveckling och lärande i fokus för allt vi gör. Sedan starten 1988 har Djurgårdens Montessoriförskola byggt sin verksamhet på Maria Montessoris tankar och pedagogik om hur barnets utveckling och lärande bäst kan främjas samt Förskolans läroplan (LpFö 98) och Förskoleplanen för Stockholms stad.

 

Vi strävar efter att uppfylla Maria Montessoris motto ”Hjälp mig att göra det själv” vilket innebär barnen i största möjliga mån får tid att utveckla och klara sig utan vuxnas hjälp. I praktiken är det saker som att klä på sig själv och utföra andra praktiska vardagsrutiner. Vi använder montessorimaterial och andra pedagogiska material för att stimulera barnens lärande.

 

Utelek och andra aktiviteter

 

Vi är dagligen ute flera timmar och vi försöker äta mellanmål utomhus så länge vädret tillåter. Ute har vi mest frilek, då barnen leker i sandlådan, övar på att cykla, leker rollekar, bygger hinderbanor eller spelar fotboll.

 

Ibland leker vi mer organiserade lekar tex. ”Under örnens vida vingar” eller har gymnastik till musik. Ibland går vi till skogen för att barnen ska få klättra i träd och få möjlighet att röra sig på ett annat sätt. När snön kommer tar vi med pulkor och stjärtlappar och har vi tur kan vi genomföra ”Lilla Vasaloppet” eller ett pulkarace.

 

Man behöver egentligen bara titta på barn för att se hur viktigt det är för dem att röra på sig. Barn är ständigt aktiva och lär sig genom lek och rörelse. De behöver röra sig av flera skäl, de har en inre drivkraft att utforska sin omvärld och gör det genom att vara ativa och undersöka den, först genom munnen och senare genom att använda händerna.

 

När barnet blir säker i sina rörelser ökar självförtroendet och tilliten till sin egen förmåga. Att vara i rörelse ger barnet viktiga erfarenheter som behövs för att utveckla bland annat minne, kunskap och språk. Även deras sociala förmåga utvecklas i aktivitet med andra barn. Vi tycker det är viktigt att vara ute mycket eftersom det håller oss friskare och vi vill också utnyttja den fantastiska naturen vi har runt omkring oss.

 

Rör på oss det gör vi hela dagarna, men för att tillgodose hela kroppens rörelsebehov har vi som ett komplement till vad förskolans montessoripedagogik erbjuder rörelse/rytmik utomhus två gånger i veckan.

 

Montessoripedagogiken

 

Maria Montessori (1870-1952 ) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med utvecklingsstörda barn. Hon blev snart övertygad om att många av barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras av intellektuell stimulans.

 

Här började hennes arbete men hon kom senare att utveckla pedagogiska metoder som kunde tillämpas även för friska barn. Pedagogiken och arbetssättet grundar sig på många och noggranna observationer av barns utveckling. Metoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov, förmågor och intressen. Montessori märkte att barnens intresse varierar med ålder och mognad.

 

Dessutom observerade hon att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn, från de allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå, prata osv. till intresset för läsning, matematik, rymden osv. Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap.

 

Hon insåg det värdefulla i att ta tillvara på intresseperioder som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder. Pedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse.